Pozew o rozwód bez orzekania o winie – wzór

Opublikowano 7 marca, 2013

Z uwagi na zgłaszane zapotrzebowanie poniżej wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie – dla małżeństwa bezdzietnego lub z dziećmi pełnoletnimi.

 

PROJEKT

Sąd Okręgowy

dla Warszawy-Mokotów

VI Wydział Rodzinny-Cywilny-Odwoławczy

w Warszawie

Ostatnie wspólne miejsce zamieszkania stron:

Warszawa

Powód/ka: ……………………………………………………..

zam.: ………………………………………………………………

Pozwany/a: …………………………………………………….

zam.: ………………………………………………………………

Pozew o rozwód

bez orzekania o winie

W imieniu własnym wnoszę o:

 1. rozwiązanie małżeństwa stron zawartego przez …………………………………………. oraz ………………………………… dnia …………………………….. r. zarejestrowanego w USC dla …………………………………… za nr aktu małżeństwa ………………/……. – przez rozwód bez orzekania o winie stron,

 2. solidarne rozdzielenie kosztów procesu,

 3. nie orzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron,
 4. z uwagi na brak małoletnich dzieci strony zgodnie wnoszą o ograniczenie postępowania dowodowego do przeprowadzenia dowodów z dołączonych do pozwu o rozwód dokumentów, a także do przesłuchania stron w trybie art. 299 w zw. z art. 304 k.p.c. oraz szybkie wyznaczenie terminu rozprawy.

 

Uzasadnienie

Strony związek małżeński zawarły dnia …………………………….. zarejestrowany w USC dla …………………… za nr ……………………. (dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa).

Z tego związku strony nie posiadają/posiadają dwoje pełnoletnich dzieci*.

Małżeństwo stron układało się poprawnie, od początku jednak widoczne były zasadnicze różnice charakterów stron. Z biegiem czasu, z uwagi na charakter pracy stron związany z częstymi nieobecnościami w domu obojga stron, lub raz jednego, raz drugiego małżonka, wymuszonymi tym faktem okresami separacji, które z biegiem czasu skutkować zaczęły nieporozumieniami, emocjonalnym oddalaniem się stron od siebie i niemożliwością porozumienia nawet w błahych sprawach życia codziennego, od około 2009 r. – pożycie między stronami nie wyglądało już jak dawniej i nie satysfakcjonowało małżonków.

Strony całkowicie zerwały pożycie małżeńskie, powód/ka* wyprowadził/a* się z domu stron/do innego pokoju* w marcu 2011 r., ustała wspólność fizyczna, emocjonalna i gospodarcza między stronami. Strony nie widziały możliwości pogodzenia się i nie podejmowały prób nawiązania pożycia i reaktywowania małżeństwa oraz nie chcą tego robić. Związek małżeński stron od ponad 2 lat jest jedynie formalny.

W tym stanie rzeczy niniejszy pozew jest konieczny i w pełni uzasadniony.

Strony dobrowolnie ustaliły sposób korzystania ze wspólnego mieszkania i na tym tle nie dochodzi między nimi do sporów, a po uprawomocnieniu się wyroku zamierzają dokonać podziału majątku poprzez jego sprzedaż i podział uzyskanych środków finansowych – stąd nie zachodzi konieczność zawarcia w wyroku rozstrzygnięcia co do sposobu korzystania z lokalu mieszkalnego stron.

Załączniki:

1. odpis aktu małżeństwa,

2. zaświadczenie o zarobkach netto,

6. znaki opłaty sądowej za 600 zł: 600 zł opłata od pozwu o rozwód (albo wypełniony formularz o stanie rodzinnym, majątku i dochodach i źródłach utrzymania – do pobrania ze strony www.ms.gov.pl)

8. odpis pozwu z kopiami wszystkich załączników.

podpis powoda/powódki*

……………………………………………………..

***

Pouczenie:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.10.90.594 j.t.) opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o rozwód i o separację. W myśl artykułu 79 ust. 1 pkt 3 lit.b) sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pozwu o rozwód lub separację w razie orzeczenia rozwodu lub separacji na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie – po uprawomocnieniu się wyroku, z zastrzeżeniem art. 26 ustęp 2.

art. 96 ust. 1 pkt 10 ustawy, nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych: strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd – w zakresie przyznanego jej zwolnienia.
Zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy, sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości.
Natomiast art. 101 ust. 1 ustawy wskazuje, iż sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów

Aby starać się o zwolnienie z kosztów sądowych należy wykazać, że nie jest się ich w stanie ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 102 ust. 1 ustawy).

Wedle ust. 2 art. 102 ustawy, do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru.

Formularze oświadczenia majątkowego składanego z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych można uzyskać w sądach i na stronach internetowych sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli rozwód zostanie orzeczony bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie obojga małżonków przy zawartym w pozwie wniosku „o solidarne rozdzielenie kosztów procesu” – Sąd rozłoży koszty po połowie – co oznacza, że na rzecz strony powodowej Sąd zasądzi kwotę 1/2 poniesionej opłaty od pozwu czyli 150 zł od strony pozwanej. Przy zawartym w pozwie lub złożonym na rozprawie wniosku o „wzajemne zniesienie kosztów procesu” – każda ze stron poniesie koszty, jakie już wydatkowała tytułem opłat sądowych, kancelaryjnych, czy związanych z kosztami przesłuchania świadka mającego miejsce zamieszkania poza siedziba Sądu, opinii biegłych oraz ustanowienia w sprawie pełnomocnika – nie uzyskując orzeczenia Sądu o zasądzeniu od drugiej strony 1/2 tych poniesionych w toku procesu wydatków.

Przy orzeczeniu winy jednego z małżonków – Sąd zasądzi całość poniesionych przez małżonka nie uznanego za winnego kosztów procesu (z zastrzeżeniem ograniczeń z § 2 ust. 2 rozp. MS z dnia 28. IX. 2002 r. o opłatach za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu).

Dodatkowe opłaty w sprawie o rozwód trzeba ponieść w przypadku dodatkowych roszczeń:

za odpis orzeczenia – 6 zł od strony,

za orzeczenie o eksmisji małżonka – 200,00 zł

- za orzeczenie o podziale majątku – 1.000,00 zł, a w przypadku zgodnego projektu podziału majątku – 300,00 zł.

http://idealistka.wolnekonopie.org/2012/11/01/rozwod-odc-1/

http://idealistka.wolnekonopie.org/2012/11/20/rozwod-odc-2-winny-kontra-niewinny/

http://idealistka.wolnekonopie.org/2012/11/01/porozumienie-rodzicielskie-plan-wychowawczy/

Ada

Komentarze

 1. Posted by ada on Marzec 9th, 2013, 09:23 [Reply]

  Dla rozwodzących się informacja: gazeta.pl wydaje serię artykułów, których tematem jest psychologia związku i rozwodu – wymienianego na 2 miejscu pod względem siły stresu – po smierci osoby najbliższej. Warto poczytać, zastanowić się nad związkiem własnym, zrozumieć mechanizmy jakie doprowadziły do rozpadu Waszego związku. Proponujemy zacząć od odcinka 5 – potem kolejność czytania obojętna: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13529263,Raz__dwa___trzy__rozwod_bierzesz_ty___SYPIAJAC_Z_WROGIEM_.html#MT
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13446880,_Gdy_ludzie_dobrze_ze_soba_zyja__naczynia_same_sie.html
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,13248390,Maz_stal__a_ja_rzucalam_w_niego_wszystkim_co_popadnie_.html
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,13000232,_Super__ze_sie_rozstajemy__I_nie_tkwimy_w_toksycznych.html
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,13120201,Recepta_na_udany_zwiazek__Zabrzmi_to_podejrzanie_.html

 2. Posted by Unikalny prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego on Maj 28th, 2013, 08:21 [Reply]

  Jeżeli podczas rozprawy apelacyjnej obie strony złożą wniosek o wydanie wyroku bez orzekania o winie, wtedy Sąd Apelacyjny musi! (w aktach sprawy) zrezygnować z analizy zebranego dotychczas materiału dowodowego, ale – co ważne – nie musi orzec wyroku bez orzekania o winie. Wyrok z lutego 2005 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi (akta XII RC 1928/01 Sąd Okręgowy w Łodzi). Sąd Apelacyjny w wyroku rozwodowym może w takiej sytuacji nie podać, że rozwód został orzeczony bez Orzekania o winie tylko stwierdzić cyt. rozwiązanie małżeństwa przez rozwód – i na tym koniec. I taki zapadł prawomocny wyrok tej sprawie. Dzięki temu obie strony nie mogą żądać nigdy od siebie alimentów.

Odp. ada

Kliknij tutaj, aby anulować odpowiadanie.