prawnik@wolnekonopie.org: apel prawników WK w sprawach formalnych

Opublikowano 9 marca, 2013

Kochani !

Gdybyśmy byli wróżkami to nie bylibyśmy prawnikami !

Prosząc o poradę i opisując sytuację w ten sposób:

„pół roku temu zostałem zatrzymany z 2,31 gr marihuany, trzymali mnie bez jedzenia i wody przez 14 godzin i zastraszali i sie poprzyznawałem do różnych rzeczy, co mi grozi i co ja mam teraz zrobić”

(przykład wygenerowany na podst. 331 podobnych w treści maili – ludzie – litości …. )

wypada raczej iść do wróżki albo tarocisty bądź wykonać telefon do wróżbity Dawida.

Jak Was ząb boli a środki przeciwbólowe nie pomagają – to przecież idziecie do dentysty go pokazać, żeby obejrzał, podłubał, lusterkiem popatrzył, dopiero wtedy może go leczyć i coś zaradzić na ból. Nie dzwonicie do niego, ani nie piszecie maila.

Podobnie w prawie – bez kserokopii akt, przynajmniej kopii postanowienia o przedstawieniu zarzutów, aktu oskarżenia czy wyroku z uzasadnieniem – nie udzielimy Wam profesjonalnej pomocy, informacji, ani porady.

Proszę pójść do Prokuratury prowadzącej postępowanie przygotowawcze lub do Sądu, o ile sprawa została tam już przekazana, z dokumentem tożsamości, poprosić o swoje akta (nie mozna ich wynosić, pisać sobie w nich, czy niszczyć), spisać numery kart do skserowania lub wykonania odpisów elektronicznych (czyli fotokopii) na wniosku o wykonanie kserokopii/odpisów*, wysłać je w mailu w załącznikach w formacie pdf lub jpg.

Autorzy maili analogicznych jak wygenerowany – proszeni są więc o korektę i uzupełnienie informacji o materiały z akt.

Z uwagi na liczbę wpływających spraw jesteśmy zarżnięci robotą – więc jesli ktoś ma termin apelacji albo rozprawy na dniach – niech datę zaznaczy w tytule maila.

 

W razie „przekomarzanek” z paniami w sekretariacie w sprawie wykonania kserokopii lub fotokopii – musicie znać poniższe przepisy kodeksu postępowania karnego i rozporządzeń:

 

Art. 156. § 1.  Stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom.

§ 2.  Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się odpłatnie kserokopie dokumentów z akt sprawy. Kserokopie takie można wydać odpłatnie, na wniosek, również innym stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym.

§ 3.  Prezes sądu może w razie uzasadnionej potrzeby zarządzić wydanie odpłatnie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy.

§ 4. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, przeglądanie akt, sporządzanie odpisów i kserokopii odbywa się z zachowaniem rygorów określonych przez prezesa sądu lub sąd. Uwierzytelnionych odpisów i kserokopii nie wydaje się, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 5.  Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom.

§ 5a. W toku postępowania przygotowawczego podejrzanemu i jego obrońcy udostępnia się akta sprawy w części zawierającej dowody wskazane we wniosku o zastosowanie albo przedłużenie tymczasowego aresztowania oraz wymienione w postanowieniu o zastosowaniu albo przedłużeniu tymczasowego aresztowania. Prokurator może odmówić zgody na udostępnienie akt w tej części tylko wówczas, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że narażałoby to na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pokrzywdzonego lub innego uczestnika postępowania, groziłoby zniszczeniem lub ukryciem dowodów albo tworzeniem dowodów fałszywych, groziłoby uniemożliwieniem ustalenia i ujęcia współsprawcy czynu zarzucanego podejrzanemu lub sprawców innych czynów ujawnionych w toku postępowania, ujawniałoby prowadzone czynności opreacyjno-rozpoznawcze lub zagrażałoby utrudnieniem postępowania przygotowawczego w inny bezprawny sposób.

§ 6.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, mając na uwadze koszty wykonania takich kserokopii.

Z § 112¹ rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1992 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wynika, że

W postępowaniu przygotowawczym odmowa udostępnienia akt następuje w formie zarządzenia i wymaga uzasadnienia.”,

co bezpośrednio związane jest z przepisem art. 159 k.p.k.:

Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym przysługuje stronom zażalenie.”

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości zawartym w piśmie DO. I. 0133/33/01 z dnia 11 maja 2001 r. adresowanym do Prezesa jednego z Sądów Okręgowych:

„…skanowanie akt za pomocą własnego aparatu cyfrowego … należy traktować jako formę udostępnienia akt w rozumieniu art. 9 k.p.c. i art. 156 k.p.k.

Czynność skanowania akt za pomocą własnego aparatu cyfrowego należy traktować jako „substytut” ręcznego sporządzania notatek z akt sprawy.

Dla sądu nie ma bowiem żadnego znaczenia jaką techniką zainteresowany będzie sporządzał sobie odpisy. Zarówno w ręcznym przepisywaniu akt jak i skanowaniu za pomocą aparatu cyfrowego niezbędne jest angażowanie pracowników mających nadzór nad tymi czynnościami.

Za udostępnianie w ten sposób akt sprawy nie można żądać opłat…. Sąd w tym przypadku nie ponosi bowiem żadnych kosztów…”.

 

O wysokości opłat za wydane kserokopie dokumentów oraz uwierzytelnione odpisy z akt sprawy na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy pobiera się opłatę kancelaryjną, w wysokości 1 zł za nieuwierzytelnioną kserokopię i 6 zł za kserokopię uwierzytelnioną – liczone za każdą stronę. Opłata ta powinna być uiszczona w kasie (tego organu, który wydaje dokumentów), przelewem/wpłatą na konto bankowe lub znaczkami opłaty sądowej o odpowiedniej wartości o ile wykonujecie kserokopie w Sądzie (w Prokuraturze w grę wchodzi wyłącznie przelew na konto bankowe albo wpłata w kasie Prokuratury).

/prawnicy WK/

 

 

 

Ada

Komentarze

  1. Posted by ada on Marzec 9th, 2013, 14:05 [Reply]

    Kilka pomocnych wzorów pism procesowych macie od dawna tutaj: http://wolnekonopie.org/2012/05/01/pisma-procesowe/

Komentarz