Wniosek o umorzenie postępowania na podstawie art. 62 „a” ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – WZÓR

Opublikowano 19 marca, 2013

Poniżej wzór wniosku o umorzenie postępowania w fazie postępowania przygotowawczego przy zarzucie z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Proszę dostosować treść do własnej sprawy i sytuacji i uzupełnić wykropkowane miejsca.

Inna wersja wniosku o umorzenie postępowania na podst. art. 62 „a” ustawy znajduje się pod tym linkiem:

http://wolnekonopie.org/2012/05/01/pisma-procesowe/

Wniosek o umorzenie postępowania do złożenia po wpłynięciu aktu oskarżenia do Sądu, tu:

http://idealistka.wolnekonopie.org/2013/03/20/wniosek-o-umorzenie-post-przy-zarzucie-z-art-62-ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-wzor-do-sadu/

Wniosek o umorzenie postępowania na podstawie art. 62 „a” ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – WZÓR

******************

……………………………………………………

imię i nazwisko

podejrzany w sprawie sygn. akt: ….. Ds ………. /…….

Prokuratura Rejonowa

Warszawa – Mokotów

WNIOSEK

o umorzenie postępowania

 

Na zasadzie art. 62 „a” ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 z 2005 r. poz. 1485 z późn. zm.) – wnoszę o umorzenie postępowania.

Uzasadnienie

Pozostaję pod zarzutem popełnienia występku z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegającego na posiadaniu 2,45 gr brutto marihuany na własny użytek.

Jestem sporadycznym konsumentem marihuany, zabezpieczona ilość służyła mi na własne potrzeby i była wystarczająca do 2-3 krotnego uzyskania efektu relaksu i odprężenia. Podzielenie się z kimkolwiek taką ilością wykluczałoby osiągnięcie zamierzonego efektu – tego kalibru czyny pozostają poza zainteresowaniem przepisów karnych ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, o czym świadczy wprowadzony w 2011 r. art. 62 a.

Przepis usytuowany tuż po przepisie karnym określającym znamiona zarzucanego mi przestępstwa wyraźnie wskazuje kierunek postępowania w przypadkach takich jak w mojej sprawie. Obligatoryjna konfiskata posiadanych bez uprawnienia środków odurzających (art. 34 ust. 2 i 3 ustawy) wystarcza aby cele postępowania zostały osiągnięte.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem posiadana na własny użytek ilość do 10 gram marihuany jest ilością nieznaczną w rozumieniu przepisów ustawy, a konkretnie art. 62 „a”.

Przykładowo, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie, dostępnym na stronie http://www.lublin.sa.gov.pl/20,59,wyrok-z-29-wrzesnia-2005r-ii-aka-21705.html, K-408 Wyrok z 29 września 2005r., II AKa 217/05:

Z niekwestionowanych przecież ustaleń faktycznych wynika, że oskarżony udzielił środków odurzających w ilości nie większej niż 5 gramów. Wskazaną wyżej ilość niewątpliwie można zaliczyć do ilości nieznacznych, skoro ustawodawca w pierwotnej treści załącznika do projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wskazałjako ilości nieznaczne do 10 gram marihuany, do 3 gram haszyszu i do 0,25 gram amfetaminy. Grzegorz Marcin S. udzielał środka odurzającego w okresie dwóch i pół miesiąca tylko jednej osobie, a mianowicie Piotrowi O. Tak więc rozprowadzanie przez oskarżonego narkotyków nie przybrało formy długotrwałej, na skalę masową, co oczywiście musi rzutować na ocenę stopnia społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu. W świetle powyższego należało uznać, że Sąd I instancji prawidłowo przyjął rodzaj i natężenie przedmiotowych znamion czynu, decydujących o wypadku mniejszej wagi i dokonał prawidłowej oceny prawnej działań przypisanych oskarżonemu.”

Ilość 2,45 gram brutto posiadanego środka odurzającego na własny użytek, tzw. „miękkiego” (marihuana), niewątpliwie wskazuje na fakt, iż ilość owa w świetle założeń ustawodawcy i Sądów Apelacyjnych w Polsce – jest nieznaczna w rozumieniu art. 62 „a” ustawy.

Pozostałe przesłanki z art. 62 „a” ustawy określają niecelowość orzeczenia wobec sprawcy kary, na którą mają wskazywać okoliczności popełnienia czynu oraz stopień jego społecznej szkodliwości.

Moje zachowanie formalnie niezgodne z przepisami – polegające na posiadaniu wyłącznie w celu własnej konsumpcji nieznacznej ilości miękkiego środka odurzającego w postaci marihuany – nie było zachowaniemspołecznie szkodliwym” – obiektywnie antyspołecznym, ponieważ narażałem ewentualnie wyłącznie swoje dobro – zdrowie, i tak w stopniu niewielkim.

W razie nie podzielenia przez Prokuraturę Rejonową Warszawa – Mokotów – poglądów Sądów Apelacyjnych i intencji ustawodawcy wskazać należy dodatkowo, że zarzucany mi czyn – cechuje niższa, niż znikoma społeczna szkodliwość, a zarzucany mi występek należy rozpatrywać w kategorii „wypadku mniejszej wagi” w rozumieniu art. 62 ust. 3 ustawy. Marihuanę uzyskałem wyłącznie na własny użytek w ilości nieznacznej.

Warto wskazać także, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2004 r. (P 32/02, OTK-A 2004, Nr 11, poz. 123) rodzaj i stopień winy powinien być oderwany od oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu. Moje zachowanie – polegające na posiadaniu w celu konsumpcji nieznacznej ilości miękkiego środka odurzającego w postaci marihuany – nie było zachowaniem „społecznie” szkodliwym nawet w minimalnym stopniu. Nie zażywam marihuany publicznie, w czasie prowadzenia, czy w pracy albo przed pracą. Nie jestem zwolennikiem alkoholu – którego szkodliwość według Światowej Organizacji Zdrowia jest znacznie wyższa od szkodliwości marihuany (np.: heroina: 1 miejsce szkodliwości, barbiturany: 3 miejsce szkodliwości, alkohol: 5 miejsce szkodliwości, nikotyna: 9 miejsce szkodliwości, marihuana: dopiero 11 miejsce).

 

 http://psychotrop.info/files/_41949092_drugs_graph_416_195.gif

Na nieszkodliwy społecznie, konsumpcyjny charakter zarzucanego mi czynu wskazuje przede wszystkim będące przedmiotem czynności wykonawczej środki odurzające z jednej grupy Cannabispowszechnie używane w celach medycznych na całym świecie, w szczególności w Kanadzie, Kalifornii, Australii, a także w państwach UE. Użytek medyczny jest potwierdzony przez naukę; najnowsze badania dowodzą, że Cannabis nie jest szkodliwa dla zdrowia osób dorosłych.

Warszawskie sądy od wielu lat bardzo konsekwentnie w swoim orzecznictwie określają kryteria oceny „wypadków mniejszej wagi”: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2007 r. II AKa 78/2007
Przy ocenie czy zachodzi wypadek mniejszej wagi w danej sprawie należy brać pod uwagę przedmiotowo – podmiotowe znamiona czynu, kładąc akcent na te elementy, które są charakterystyczne dla danego rodzaju przestępstw. Wśród charakterystycznych dla przestępstw naruszających przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znamion ocennych, różnicujących podstawy odpowiedzialności pomiędzy typem podstawowym i uprzywilejowanym wypadkiem mniejszej wagi, jest
kryterium ilościowe oraz kryterium jakościowe, a więc rodzaj wprowadzanego do obrotu środka narkotycznego.

W niniejszej sprawie, zgodnie z cytowanym wyżej orzeczeniem, z uwagi na:

- rodzaj środka odurzającego (miękki), a tym samym charakter i sposób naruszonych dóbr (brak pokrzywdzonego i konkretnej jednostkowej szkody, krzywdy – abstrakcyjne narażenie rozmytego definicyjnie „zdrowia publicznego”),

- nieznaczną ilość środka posiadaną w celu skonsumowania,

- postać zamiaru i motywację sprawcy (sporadyczny konsument popularnej używki jaką jest marihuana)

uzasadniony jest wniosek o umorzenie postępowania na podstawie art. 62 A – Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Uczę się/pracuję*, podnosząc swoje kwalifikacje, mam stałe miejsce zamieszkania, prowadzę stabilny, spokojny tryb życia, nie posiadam żadnych nałogów, udzielam się społecznie, pomagam organizacjom zajmującym się ochroną praw zwierząt (można opisać szerzej swoją sytuację rodzinną i zasługi na różnych polach działania) i rekreacyjnie – używam czasami marihuany – zamiast np. się upijać. W żaden sposób nie naraziłem „społeczeństwa” na jakąkolwiek szkodę faktem posiadania w celu samodzielnego zażycia owych 2,45 gr marihuany, ani nie stanowię dla społeczeństwa, czy porządku prawnego – żadnego zagrożenia.

Z uwagi na powyższe wnoszę o uwzględnienie mojego wniosku.

……………………………………………….

czytelny podpis

Plik do ściągnięcia w formacie doc.: TU

 

Ada

Komentarze

 1. Posted by Paweł on Kwiecień 13th, 2013, 20:38 [Reply]

  Hej dzięki za worda, trochę przerobiłem pod swoje potrzeby i dodałem z pół strony własnych argumentów, sprawa poniżej 0,5 grama, rezultat umorzenie. Zawracanie dupy do Czech trzeba na wesołego papierosa jeździć …

  • Posted by Janusz on Kwiecień 24th, 2013, 20:44 [Reply]

   Siemanko wszystkim!
   Wie ktoś jak ma się nowelizacja tej ustawy obecnie? Miałem 0,73g i chciałbym wiedzieć, czy opcja umorzenia jest dla mnie aktualna (wcześniej niekarany, używam sporadycznie, V rok informatyki).

 2. Posted by ada on Kwiecień 24th, 2013, 20:49 [Reply]

  Janusz, jak przeczytasz ze zrozumieniem wpis pod którym komentujesz, w tym z zawartym w nim orzecznictwem i zobaczysz datę tego wpisu – to chyba się domyślisz, że wszystko jest aktualne ?
  :D
  Czy nie ?
  :D
  Pozdrówka.

 3. Posted by Janusz on Kwiecień 25th, 2013, 23:21 [Reply]

  Si si, zobaczyłem datę.

  Z przyzwyczajenia dla pewności pytam dwa razy.

  Cóż, czekam na umorzenie :D

 4. Posted by nanka on Maj 11th, 2013, 10:14 [Reply]

  Czy przychodzi pismo o umozeniu sprawy na adres domowy?

  • Posted by ada on Maj 12th, 2013, 11:00 [Reply]

   Postanowienie o umorzeniu wydane przez prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego przychodzi na adres wskazany w protokole przesłuchania jako adres do doręczeń. Jeśli nie ma wskazanego adresy do doręczeń innego niż „adres domowy” – czyli miejsce zameldowania, lub miejsce faktycznego zamieszkania – to wtedy pod ten „domowy” adres trafi. Po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu i złożeniu wniosku o umorzenie postępowania do sądu – Sąd wyznacza posiedzenie i jeśli oskarżony na posiedzeniu i ogłoszeniu postanowienia jest obecny, to odpisu postanowienia nie otrzyma – chyba że złoży taki pisemny wniosek, albo sąd ogłaszając postanowienie odroczy sporządzenie uzasadnienia do postanowienia – wtedy ma obowiązek postanowienie wraz z uzasadnieniem doręczyć stronom.

Komentarz